فرهنگ

  • سلامت، رکن اساسی توسعه پایدار است

    آذر ارس: رئیس شبکه بهداشت و درمان مرند با اشاره به سلامت به عنوان یک موضوع اجتماعی گفت: وجود سلامت در جامعه و میان افراد از عوامل مهم توسعه پایدار در یک کشور است.